Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354210
Katalogové èíslo 506444
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
29.130.99 - Ostatní rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62271-1022018
IEC 62271-1022018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66096ČSN EN 62271-102 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 Tato část souboru norem platí pro odpojovače a uzemňovače střídavého proudu vnitřního a venkovního provedení určené pro jmenovité napětí vyšší než 1 000 V AC s kmitočty do 60 Hz včetně. Tato norma platí také pro pohony těchto odpojovačů a uzemňovačů a jejich pomocná zařízení. Doplňující požadavky pro odpojovače a uzemňovače v rozváděčích jsou uvedeny v IEC 62271-200, IEC 62271 201 a IEC 62271-203. Tento dokument také platí pro spínací přístroje, které mají odpojovací a/nebo uzemňovací funkci kromě dalších funkcí, jako jsou vysokorychlostní uzemňovače, vypínače a odpínače.