Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13001-3-1+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270105
Katalogové èíslo 506300
Název dokumentu Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
Anglický název Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13001-3-1:2012+A22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504725ČSN EN 13001-3-1+A2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13001-3-1+A2 Tato evropská norma se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody, aby se u jeřábů při navrhování a při teoretickém ověřování zabránilo mechanickým nebezpečím. POZNÁMKA: Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. Následuje seznam významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést pro osoby k rizikům během normálního používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 4 až 8 této normy jsou nezbytné pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími: a) překročení mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava); b) překročení mezních teplot materiálu nebo komponentů; c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho částí (vzpěr, boulení). Tato evropská norma neplatí pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem vydání jako normy EN a slouží jako základ odkazů na evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů (viz příloha I). POZNÁMKA: EN 13001-3-1 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.