Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-732+A1+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 506255
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí
Anglický název International electrotechnical vocabulary - Part 732: Computer network technology
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
35.020 - Informační technologie (IT) obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-7322010
IEC 60050-732/A12014
IEC 60050-732/A22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-732+A1+A2 Tato část IEC 60050 uvádí termíny a definice používané v technikách souvisících s ustavením, řízením, provozováním a používáním počítačových sítí. Tato horizontální norma je primárně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 108. Jednou z odpovědností technické komise je používat při tvorbě svých publikací horizontální normy všude tam, kde je to vhodné. Obsah této horizontální normy se neuplatní, pokud se na něj v příslušných publikacích nebude výslovně odkazovat nebo do nich nebude začleněn.