Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038241
Katalogové èíslo 506010
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
91.080.13 - Ocelové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12944-32017
ISO 12944-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55680ČSN EN ISO 12944-3 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12944-3 Norma se zabývá základními kritérii pro navrhování ocelových konstrukcí, které mají být opatřeny ochrannými nátěrovými systémy, s cílem vyloučit předčasnou korozi a degradaci nátěru nebo konstrukce. Uvádí příklady vhodného a nevhodného konstrukčního řešení s doporučením, jak lze zabránit vzniku problémů s nanášením, inspekcí a údržbou nátěrových systémů. V úvahu jsou vzata i konstrukční řešení, jejichž cílem je usnadnit manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich přepravu.