Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15316-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060401
Katalogové èíslo 505869
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Anglický název Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15316-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503075ČSN EN 15316-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15316-1 Tato evropská norma je obecným rámcem pro výpočet spotřeby energie a energetické náročnosti soustav pro vytápění a přípravu teplé vody. Tato norma se zabývá pouze teplem poskytovaným vodními soustavami pro potřeby zajištění vytápění, přípravy teplé vody a chlazení (např. adsorpční zdroj chladu). Specifikuje, jak provádět výpočet celého zařízení s použitím modulů výpočtu odpovídajících metodám definovaným v příslušných normách. Zabývá se společnými problematikami, jako je výpočet provozních podmínek a ukazatelů energetické náročnosti. Normalizuje vstupy a výstupy výpočtů za účelem dosažení společné evropské metody výpočtu. Umožňuje energetickou analýzu soustav pro vytápění a přípravu teplé vody a částí soustav včetně regulace (sdílení, rozvod, akumulace a výroba) porovnáváním ztrát soustav a definováním ukazatelů energetické náročnosti. Analýza energetické náročnosti umožňuje porovnávání mezi soustavami a částmi soustav a dává možnost hodnocení dopadů jednotlivých částí soustav na energetickou náročnost budovy. Výpočet ztrát soustav pro jednotlivé části tepelných soustav je stanoven v navazujících normách. Systémy pro větrání nejsou v této normě zahrnuty (např. rovnotlaké systémy se zpětným získáváním tepla), ale pokud je vzduch předehříván, nebo je instalována soustava pro teplovzdušné vytápění, jsou soustavy dodávající teplo do vzduchotechnické jednotky (AHU) zahrnuty.