Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13381-8
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730858
Katalogové číslo 505840
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Anglický název Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
Datum vydání 1.10.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2018
Věstník vydání (měs/rok) 10/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.13 - Ocelové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13381-82013
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
93487ČSN EN 13381-8 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13381-8 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních ocelových prvků aplikací reaktivních systémů ochrany proti požáru, které mohou být použity jako nosníky nebo sloupy. Norma uvažuje pouze profily bez otvorů ve stojině. Bez dalšího hodnocení není norma přímo použitelná pro konstrukční tažené prvky. Výsledky z analýzy I nebo H profilů jsou přímo použitelné na L, U a T profily o stejném součiniteli průřezu, ať už jsou použity jako jednotlivé prvky nebo jako vyztužení. Tato evropská norma se nevztahuje na tyče plného průřezu nebo pruty. Tato evropská norma pokrývá systémy ochrany proti požáru, které zahrnují pouze reaktivní materiály a nikoliv pasivní požárně ochranné materiály, jak je uvedeno v této normě. Vyhodnocení je navrženo tak, aby pokrývalo rozsah tlouštěk aplikovaného požárně ochranného materiálu, rozsah ocelových profilů, charakterizovaných jejich součiniteli průřezu, rozsah návrhových teplot a řadu platných klasifikačních dob ochrany proti požáru. Tato evropská norma obsahuje postupy požárních zkoušek specifikujících zkoušky, které mají být provedeny k určení schopnosti systému ochrany proti požáru zůstat soudržný a ve styku s ocelovou konstrukcí a k zajištění údajů o tepelných vlastnostech systému ochrany proti požáru, při tepelném namáhání podle normové křivky teplota/čas uvedené v EN 1363-1. Ve zvláštních případech, které jsou specifikovány v národních stavebních předpisech, může existovat potřeba vystavit reaktivní ochranný materiál namáhání podle křivky doutnajícího požáru. Zkouška pro tento případ a speciální okolnosti pro její použití jsou popsány v příloze A. Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádění dat, která lze použít jako přímé vstupy pro výpočet požární odolnosti ocelových konstrukčních prvků v souladu s postupy uvedenými v EN 1993-1-2 a EN 1994-1-2. Tato evropská norma obsahuje také vyhodnocení, které předpisuje, jak se má provést analýza údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace. Postup vyhodnocení se používá ke stanovení: a) korekčního součinitele a případného praktického omezení používání systému ochrany proti požáru v podmínkách požární zkoušky (fyzikální technické parametry) na základě teplotních dat ze zkoušek zatížených a nezatížených profilů; b) tepelně technických vlastností systému ochrany proti požáru (tepelně technické parametry) na základě teplotních dat ze zkoušek krátkých ocelových profilů. Meze použitelnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou definovány společně s dovolenou přímou aplikaci výsledků pro různé ocelové profily, třídy oceli a daný systém ochrany proti požáru. Výsledky zkoušky a vyhodnocení získané podle této evropské normy jsou přímo použitelné pro ocelové profily s tvarem průřezu I a H a pro uzavřené profily.