Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 29134
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369712
Katalogové èíslo 505837
Název dokumentu Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí
Anglický název Information Technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact assessment
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.030 - Bezpečnost IT
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 291342017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510668ČSN EN ISO/IEC 29134 2018Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 29134 Posuzování dopadů na soukromí (PIA) je nástroj pro posouzení možných dopadů na soukromí procesu, in-formačního systému, programu, softwarového modulu, zařízení nebo jiné iniciativy, která zpracovává osobně identifikovatelné údaje (PII), a, po konzultaci se zainteresovanými stranami, pro přijetí opatření, která jsou nezbytná k ošetření rizik soukromí. Zpráva PIA může obsahovat dokumentaci o opatřeních přijatých k ošetření rizik, například opatřeních vyplývajících z používání systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ISO/IEC 27001. PIA je více než nástroj: jedná se o proces, který začíná v nejranějších fázích iniciativy, kdy stále existují příležitosti ovlivňovat její výsledek, a tím zajistit soukromí již ve fázi návrhu. Je to proces, který pokračuje až do zavádění projektu a dokonce i po jeho nasazení. Tento dokument je určen pro použití v případech, kdy dopad na soukromí týkající se subjektů PII zahrnuje zvážení procesů, informačních systémů nebo programů, kde: - odpovědnost za implementaci a/nebo dodání procesu, informačního systému nebo programu je sdílena s jinými organizacemi a mělo by být zajištěno, že každá organizace bude řádně řešit zjištěná rizika; - organizace provádí řízení rizik soukromí jako součást svého celkového úsilí v oblasti řízení rizik při přípravě na implementaci nebo vylepšení svého ISMS (zavedeného v souladu s ISO/IEC 27001 nebo rovnocenným systémem řízení); nebo organizace provádí řízení rizik soukromí jako samostatnou funkci; - organizace (například vláda) podniká iniciativu (například program partnerství veřejného a soukromého sektoru), v němž ještě není známa budoucí organizace správce PII, takže plán ošetření by se nemohl implementovat přímo, a proto by se měl tento plán ošetření stát součástí příslušné legislativy, nařízení nebo smlouvy; - organizace chce jednat odpovědně vůči subjektům PII. PIA je obvykle prováděna organizací, která bere svou odpovědnost vážně a přiměřeně zachází s principy PII. V některých jurisdikcích může být PIA nezbytné ke splnění právních a regulatorních požadavků.