Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15686-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730951
Katalogové èíslo 505812
Název dokumentu Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
Anglický název Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15686-72017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95832ČSN ISO 15686-7 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15686-7 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Účelem této části souboru norem ISO 15686 je popsat zásady zjišťování a vyhodnocování životnosti s důrazem na technická doporučení. Jejím cílem je popsat obecnou metodiku, která poskytne návod pro fáze navrhování, dokumentování a kontrolování, a také pro analýzu a interpretování vyhodnocených vlastností, a to jak na úrovni samostatného objektu (jedné budovy), tak na úrovni sítě (souboru budov), včetně používaných termínů. Tato norma je určena všem členům stavebního týmu, t.j.majitelům budov a developerům, profesionálním poradcům, stavebníkům, posuzovatelům, výrobcům stavebních produktů i manažerům jak veřejných, tak soukromých staveb. Tato část souboru norem ISO 15686 poskytuje obecný základ pro vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby existujících budov a ostatních staveb, včetně definování termínů, které se mají používat, a popisu postupu, jak je možné popsat a zdokumentovat (technické) vlastnosti, aby byla zajištěna jejich konzistence.