Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15686-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730951
Katalogové èíslo 505811
Název dokumentu Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Anglický název Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15686-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95831ČSN ISO 15686-5 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15686-5 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu (LCC, z angl. Life-cycle cost) budov a ostatních staveb i jejich částí. Posuzování nákladů životního cyklu bere v úvahu náklady a peněžní toky, tj. relevantní náklady (a výnosy a externality, pokud jsou zahrnuty ve sjednaném rozsahu) vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází životního cyklu stavby až po její odstranění.