Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62928
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333601
Katalogové èíslo 505800
Název dokumentu Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie
Anglický název Railway applications - Rolling stock - Onboard lithium-ion traction batteries
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 629282018
IEC 629282017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62928 Tento dokument platí pro palubní lithium-ion trakční baterie pro drážní aplikace. Tento dokument specifikuje návrh, provozní parametry, bezpečnostní doporučení, výměnu dat, výrobní kusové a typové zkoušky stejně jako označování a značení. Bateriové systémy popsané v tomto dokumentu se používají pro systém uchování energie (ESS) pro pohon drážních vozidel jako jsou hybridní vozidla definovaná v IEC 62864-1:2016. Pomocné baterie, které napájí pouze pomocná zařízení, nejsou zahrnuty v tomto dokumentu. Subkomponenty bateriových systémů, např. systém řízení baterie (BMS) a systém teplotního řízení baterie (BTMS), jsou rovněž zahrnuty v tomto dokumentu. Zařízení pro přeměnu energie (např. pulzní měniče, měniče, atd.), induktory, kondenzátory a spínací přístroje nejsou zahrnuty v rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Obecné požadavky na palubní ESS jsou popsány v IEC 62864-1:2016. Tento dokument specifikuje baterie s lithium-iontovou technologií, ale pro použití jako trakční baterie nebrání používání baterií s jinými technologiemi než lithium-iontová. Hybridní systém uchování energie, který využívá dvě nebo více kombinovaných technologií pro uchování energie, např. trakční baterii a dvouvrstvé kondenzátory, není zahrnut v tomto dokumentu. Pokud se však na stejném drážním vozidle používají rozdílné technologie systémů uchování energie a tyto jsou řízeny samostatně, je každý nezávislý systém uchování energie pokryt jeho vlastním dokumentem.