Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0405
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730405
Katalogové èíslo 50572
Název dokumentu Měření posunů stavebních objektů
Anglický název Measurement of the displacement of building construction
Datum vydání 01.12.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080 - Stavební konstrukce
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31029ČSN 73 0405 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0405 Tato norma platí pro měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich částí - dále jen měření posunů stavebních objektů - proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Jsou to posuny vzniklé změnami v základové půdě (viz ČSN 73 1001 a ČSN 73 0031) pod objektem nebo stavební, popř. jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seizmického zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty (např. změnou hladiny podzemní vody, poddolováním). Platí pro měření všech druhů stavebních objektů, pro které nebyly vydány zvláštní předpisy. Norma se nevztahuje na měření: a) při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí (ČSN 73 2030 a ČSN 73 6209); b) poklesů a sesuvů půdy; c) odchylek geometrických parametrů skutečného provedení stavebních objektů při stavební činnosti, které se určují při kontrole přesnosti (ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-3 a ČSN 73 0212-4). V této normě se používá názvosloví podle ČSN 73 0401 a ČSN ISO 7078.