Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60051-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356203
Katalogové èíslo 505609
Název dokumentu Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy
Anglický název Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60051-52018
IEC 60051-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23738ČSN IEC 51-5 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60051-5 Tato část souboru norem platí pro přímopůsobící ukazovací fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy, které mají analogový displej. Tento dokument platí také pro nezáměnná příslušenství (jak jsou definována v 3.1.23 IEC 60051-1:2016) používaná s fázoměry, měřiči účiníku a synchroskopy. Tento dokument platí také pro fázoměr nebo měřič účiníku, jejichž značky na stupnici neodpovídají přímo jejich elektrické vstupní veličině, za předpokladu, že jejich vzájemný vztah je známý.