Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1996-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011621
Katalogové èíslo 505464
Název dokumentu Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Anglický název Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.140 - Hluk působící na člověka
17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 1996-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84005ČSN ISO 1996-2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1996-2 Tento dokument popisuje, jak mohou být určovány hladiny akustického tlaku uvažované jako základ pro hodnocení hlukových limitů v životním prostředí nebo porovnání scénářů v územních studiích. Určení může být provedeno přímým měřením a extrapolací naměřených výsledků prostřednictvím výpočtů. Tento dokument je primárně uvažován pro použití ve venkovním prostředí, ale je uveden i návod pro měření ve vnitřním prostředí. Je flexibilní a do velké míry uživatel určuje měřicí úsilí a tím nejistotu měření, která je stanovena a uvedena v každém případě. Tak nejsou nastaveny žádné limity pro přípustnou maximální nejistotu. Často jsou výsledky měření kombinovány s přepočty na referenční provozní podmínky nebo na referenční podmínky šíření, rozdílné od podmínek během vlastního měření. Tento dokument může být použit pro všechny druhy zdrojů hluku v životním prostředí, jako např. hluk ze silniční a železniční dopravy, leteckého a průmyslového hluku.