Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 5725-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010251
Katalogové èíslo 505451
Název dokumentu Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice
Anglický název Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.30 - Aplikace statistických metod
17.020 - Metrologie a měření obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 5725-11994
ISO 5725-1/Cor.11998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20617ČSN ISO 5725-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 5725-1 Tato část ISO 5725 se týká výhradně takových metod měření, které vedou k měření na nějaké spojité stupnici a které jako výsledek zkoušky udávají jedinou hodnotu, i když tato jediná hodnota může být výsledkem výpočtu z množiny pozorování. Definuje hodnoty, které kvantitativně popisují schopnost metody měření poskytnout korektní výsledek (pravdivost) nebo replikovat daný výsledek (preciznost). Vychází se tedy z předpokladu, že totéž se měří přesně stejným způsobem a že proces měření je ve statisticky zvládnutém stavu. Tuto část ISO 5725 lze aplikovat na velice širokou oblast materiálů včetně kapalin, prášků a pevných předmětů, vyrobených nebo přirozeně se vyskytujících, za předpokladu, že se bere náležitý ohled na jakoukoliv heterogenitu materiálu.