Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61057 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359714
Katalogové èíslo 504826
Název dokumentu Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky
Anglický název Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.260.99 - Ostatní elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 610572017
IEC 610572017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19255ČSN EN 61057 1996
64766ČSN IEC 61813 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61057 ed. 2 Tato mezinárodní norma se vztahuje na izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozek, používané pro práce pod napětím na elektrických instalacích pro střídavá napětí nad 1 000 V efektivní v rozsahu 45 Hz do 65 Hz a stejnosměrná napětí nad 1 500 V. Hlavním účelem zdvihacího zařízení je zajištění pracoviště provozovatele. Jiná zařízení, jako jsou výložníky, mohou být vybavena s cílem pomoci provozovateli při výkonu práce. Tato norma obsahuje také požadavky a zkoušky pro části podvozků, která ovlivňují vlastnosti izolačních zdvihacích zařízení, které mají být použity pro práci pod napětím. Při montáži na podvozek se izolační zdvihací zařízení stane součástí mobilní (pojízdné) zdvihací pracovní plošiny (MEVP). Doplňkové požadavky na výsledné pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou uvedeny v ISO 16368. POZNÁMKA 1: V Evropě se jako referenční hodnota pro doplňující požadavky často používá EN 280 namísto ISO 16368. Výrobky navržené a vyrobené v souladu s touto normou přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou používány kvalifikovanými osobami, v souladu s metodami bezpečné práce a návodu na používání. POZNÁMKA 2: Jakékoliv požadavky, které jsou v rozporu s ISO 16368 nebo mají být komplementární s ISO 16368, jsou zde vymezeny. Radiální ramena nejsou zahrnuta v tomto dokumentu.