Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61810-2-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 353412
Katalogové èíslo 504577
Název dokumentu Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Anglický název Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.70 - Relé
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61810-2-12017
IEC 61810-2-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89780ČSN EN 61810-2-1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 Tato norma specifikuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé v případě, kdy se uplatňují zvýšené požadavky na ověřování spolehlivosti. Zvláštní ustanovení jsou uvedena pro relé zabudovaná do bezpečnostně důležitých řídících systémů strojního zařízení v souladu s normami IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnoty B10 těchto relé pro nebezpečná selhání jsou odvozeny od zkoušek definovaných touto normou.