Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13001-3-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270105
Katalogové èíslo 504216
Název dokumentu Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků
Anglický název Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forget hooks
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13001-3-52016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501184ČSN EN 13001-3-5 2017
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513147ČSN EN 13001-3-5+A1 2021
Anotace

ČSN EN 13001-3-5 Tato evropská norma se má používat spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody pro zabránění nebezpečí u háků při návrhu a teoretickém ověření. Tato evropská norma zahrnuje následující části háků a typy háků: - tělesa veškerých typů háků vyrobená z ocelových výkovků; - opracované dříky háků se zavěšením pomocí závitu/matice. Principy této evropské normy mohou být aplikovány na opracované dříky háků obecně. Měly by však být určeny a aplikovány faktory koncentrace napětí příslušné pro návrh, neuvedené v této normě. POZNÁMKA 1: Odlévané a deskové/lamelové háky, které jsou smontovány z jedné nebo více rovnoběžných částí z válcovaných ocelových plechů, nejsou zahrnuty v této evropské normě. Následuje seznam významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném nesprávném používání. Kapitoly 4 až 8 tohoto dokumentu jsou nezbytné pro omezení nebo eliminaci těchto rizik spojených s následujícími nebezpečími: a) překročení únosnosti (mez kluzu, pevnosti, únavy); b) překročení teplotních limitů materiálu. Požadavky této evropské normy jsou stanoveny v hlavní části dokumentu a jsou použitelné pro navrhování kovaných háků obecně. Obvykle používané konstrukce těla a dříku háku uvedené v přílohách A, B a F jsou pouze příklady a nemělo by se na ně odvolávat jako na požadavky evropské normy. Příloha I dává návod pro výběr velikosti háku, kde těleso háku je podle přílohy A a B. Výběr tvaru háku není omezen na tvary uvedené v přílohách A a B. Tato evropská norma je použitelná pro jeřáby, které jsou vyrobeny po datu schválení této normy v CEN, a slouží jako referenční základ pro výrobkové normy jednotlivých typů jeřábů. POZNÁMKA 2: Tato část EN 13001 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.