Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 6077
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746077
Katalogové èíslo 503984
Název dokumentu Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
Anglický název Windows and external pedestrian doorsets - Requirements for installation
Datum vydání 01.01.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.30 - Stavby pro bydlení
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506727ČSN 74 6077 2018Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94713ČSN 74 6077 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 74 6077 Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna. Okna a vnější dveře zabudované do lehkého obvodového pláště podle ČSN EN 13830, nejsou předmětem této normy. Norma se vztahuje na nové stavby, rekonstrukce a stavební úpravy. U staveb, které jsou kulturními památkami, nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách se postupuje individuálně - viz příloha D. Zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Provádění zabudování oken a vnějších dveří smí probíhat jen při podmínkách doporučených výrobci. Způsob zabudování oken a vnějších dveří musí vždy zohlednit odlišnosti podle materiálového a konstrukčního řešení.