Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13256
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806156
Katalogové èíslo 503734
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures
Datum vydání 01.12.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132562016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98093ČSN EN 13256+A1 2015
501424ČSN EN 13256 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13256 (80 6156) Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbě tunelů a podzemních staveb a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je chránit geosyntetické izolace používané v tunelech a podzemních stavbách. Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a posuzování postupů řízení výroby. Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité. Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.