Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1793-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737060
Katalogové èíslo 503713
Název dokumentu Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole
Anglický název Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions
Datum vydání 01.12.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky
93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1793-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502925ČSN EN 1793-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1793-1 (73 7060) Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro určení hodnot zvukové pohltivosti zařízení pro snížení hluku v místech s dozvukem. Zahrnuje posouzení zvukové pohltivosti těchto zařízení, která mohou být sestavena uvnitř zkušebního zařízení podle EN ISO 354. Metoda není určena k určení vnitřních charakteristik zvukové pohltivosti zařízení pro snížení hluku instalovaných podél komunikací v místech bez dozvuku. Zkušební metoda uvedená v EN ISO 354, na níž se tato norma odvolává, vylučuje zařízení, která se chovají jako rezonátory se slabým tlumením. Některá zařízení se od těchto požadavků výrazně odchylují a v těchto případech je třeba výsledky interpretovat velmi pečlivě.