Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50121-5 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333590
Katalogové èíslo 503604
Název dokumentu Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy
Anglický název Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
45.020 - Železniční technika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50121-52017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508240ČSN EN 50121-5 ed. 4 2017A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99607ČSN EN 50121-5 ed. 3 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50121-5 ed. 4 Tato evropská norma platí pro emisi a odolnost EMC elektrických a elektronických zařízení a systémů určených k použití v pevných drážních trakčních napájecích instalacích. Toto zahrnuje napájecí zařízení, zařízení s obvody řízení ochran, drážní zařízení jako jsou trakční napájecí a spínací stanice, výkonové autotransformátory, pomocné transformátory, rozváděče v trakčních napájecích stanicích a rozváděče pro dálkové i místní napájení. Filtry pracující v síti napájení dráhy (například pro potlačení harmonických nebo pro kompenzaci účiníku) nejsou zahrnuty do této normy, protože každé jejich stanoviště má speciální požadavky. Filtry by normálně měly mít oddělené kryty se zvláštními předpisy pro přístup. Jsou-li požadovány elektromagnetické meze, uvedou se ve specifikaci pro zařízení. Pokud je vstup/výstup určený pro vysílání nebo příjem radiokomunikace (záměrné vysílače, např. rádiové opakovače), pak se požadavky této normy na emisi šířenou zářením nevztahují na záměrné vysílání z vysokofrekvenčních vysílačů definovaných podle ITU. Uvažovaný kmitočtový rozsah je od DC až do 400 GHz. Meze emise a odolnosti jsou stanoveny pro zařízení, která jsou umístěna: a) uvnitř prostor trakční napájecí stanice, která zásobuje elektrickou energií dráhu; b) vedle trati za účelem řízení nebo regulace napájení dráhy, včetně kompenzace účiníku; c) podél trati za účelem napájení dráhy elektrickou energií jinak než pomocí vodičů používaných pro sběrače proudu a souvisících zpětných vodičů. Zahrnuty jsou vysokonapěťové napáječe v prostorách dráhy, které napájejí trakční napájecí stanice, ve kterých je napětí redukováno na napětí trakční napájecí soustavy. d) vedle trati pro řízení nebo regulaci elektrického napájení součástí dráhy. Tato kategorie zahrnuje napájení překladišť, dep a stanic; e) různá jiná elektrická zařízení nesloužící trakčním účelům napájená z trakčních zdrojů, které jsou sdílené s drážní trakcí. Úrovně odolnosti uvedené v této normě platí pro životně důležitá zařízení, jako jsou ochranná zařízení; zařízení, které má připojení na trakční silové vodiče; zařízení uvnitř 3 m zóny; vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s připojením uvnitř 3 m zóny; vstupy/výstupy zařízení uvnitř 10 m zóny s délkou kabelu > 30 m. Zařízení a systémy, které jsou v prostředí, které může být popsáno jako prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu, i když jsou umístěny uvnitř fyzických hranic trakční napájecí stanice, musí být ve shodě s požadavky EN 61000-6-1:2007 pro odolnost a s EN 61000-6-3:2007 pro emisi. Do požadavků na odolnost podle této normy není zahrnuto napájecí zařízení, které je samo o sobě odolné proti zkouškám definovaným v tabulkách 1 až 6. Tato specifická opatření je třeba použít ve spojení s obecnými opatřeními podle EN 50121-1. Tato část normy pokrývá požadavky jak pro zařízení, tak i pro pevné instalace. Na sekce pro pevné instalace se nevztahuje označování CE.