Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 503570
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
Datum vydání 01.12.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-32015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99289ČSN EN 12101-3 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (38 9700) Tato evropská norma specifikuje vlastnosti výrobků větracích zařízení pro nucený odvod kouře a tepla (ventilátorů) určených k použití jakou součást zařízení pro nucený odvod kouře a tepla ve stavebních objektech. Dále jsou zde uvedeny zkoušky a metody hodnocení vlastností a kritéria shody výsledků zkoušky posouzení. Tato evropská norma je platná pro následující výrobky: a) ventilátory pro odvod kouře a tepla odvětráním; b) proudové ventilátory pro odvod kouře tepla nebo tepla odvětráním.