Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 29481-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730122
Katalogové èíslo 503543
Název dokumentu Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
Anglický název Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework
Datum vydání 01.11.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 29481-22016
ISO 29481-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501577ČSN EN ISO 29481-2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 29481-2 Tato část ISO 29481 specifikuje metodiku a formát pro popis vzájemné koordinace účastníků stavebního projektu během všech fází jeho životního cyklu. Specifikuje: - metodiku popisující rámec pro interakce; - vhodný způsob mapování odpovědností a interakcí poskytující procesní kontext toku informací; - formát, ve kterém má být rámec pro interakce specifikován. Tato část ISO 29481 je zamýšlena k usnadnění interoperability mezi softwarovými aplikacemi používanými při stavebním procesu k podpoře digitální spolupráce mezi účastníky stavebního procesu a k poskytnutí základu pro přesnou, spolehlivou, opakovatelnou a vysoce kvalitní výměnu informací.