Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 3305
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 743305
Katalogové èíslo 503279
Název dokumentu Ochranná zábradlí
Anglický název Garde-corps
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.180 - Dokončovací práce v interiérech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505428ČSN 74 3305 2017Opr.1
510660ČSN 74 3305 2017Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80223ČSN 74 3305 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 74 3305 Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí v budovách a v jejich bezprostředním okolí, funkčně souvisejícím s budovou, a to včetně zábradlí přemístitelných (dále jen "zábradlí"). Tato norma platí pro nové stavby, pro změny staveb ve smyslu zvláštních předpisů ) a při rekonstrukci nebo výměně zábradlí u stávajících staveb. U nemovitých kulturních památek platí tato norma, jen pokud jejím dodržením nedojde ke snížení jejich památkové hodnoty při současném dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro zřizování a umisťování zábradlí na mostních objektech a opěrných zdech platí ČSN 73 6201 (podle této normy lze řešit zábradlí i na hradních mostech a opevnění), na pozemních komunikacích včetně chodníků platí normy ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, na autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách, přestupních uzlech a stanovištích platí norma ČSN 73 6425-1 a v hledišti sportovišť a na tribunách platí ČSN EN 13200-3. Norma neplatí pro zábradlí komínových lávek (platí ČSN 73 4201), balustrády a madla pohyblivých schodů či chodníků (ČSN 27 0140-1) a pro zábradlí na plavidlech (ČSN EN 711) a na strojních zařízeních (ČSN EN ISO 14122-3). Norma se nevztahuje na chodníky a stezky pro chodce v parcích, přírodní nábřeží (bez opěrné zdi) a další krajinotvorné stavby.