Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 2340
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 752340
Katalogové èíslo 503215
Název dokumentu Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení
Anglický název Designing of dams - Basic parameters and equipment
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70226ČSN 75 2340 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 2340 Tato norma platí pro navrhování přehrad (hráze, přelivy, výpusti, hydroenergetické objekty, přiměřeně i pro některá zařízení pro plavbu apod.) a jejich vybavení. Pro navrhování změny stavby přehrad nebo jejich částí po jejich dokončení platí tato norma přiměřeně, pokud dochází k zásahům do konstrukcí, jejichž parametry a vybavení předepisují ustanovení této normy. Ustanovení týkající se bezpečnosti vodního díla platí v plném rozsahu této normy. Objekty a zařízeními k odběru vody z nádrže se norma zabývá pouze z hlediska bezpečnosti a zajištění funkce přehrady.