Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12566-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756404
Katalogové èíslo 503156
Název dokumentu Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Anglický název Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12566-62016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93426ČSN EN 12566-6 2013
501362ČSN EN 12566-6 ed. 2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12566-6 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební postupy, hodnocení shody a označování pro prefabrikované čistírny odpadních vod, používané jako druhý stupeň čištění pro dočištění odpadních vod ze septiků, podle EN 12566-1 nebo EN 12566-4 v malých čistírnách odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. Tato norma uvádí vlastnosti prefabrikovaných čistíren odpadních vod, používaných jako druhý stupeň čištění, a stanovuje zkušební postupy, potřebné pro ověření vhodnosti těchto čistíren k danému účelu použití.