Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13108-8 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736140
Katalogové èíslo 502819
Název dokumentu Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
Anglický název Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: Reclaimed asphalt
Datum vydání 01.08.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13108-82016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80745ČSN EN 13108-8 2008
501183ČSN EN 13108-8 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13108-8 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na klasifikaci a popis R-materiálu jako jedné ze složek asfaltových směsí. Nejedná se o normu pro posouzení shody. Tato evropská norma specifikuje pouze R-materiál s asfaltovými pojivy, jako je: silniční asfalt, modifikovaný asfalt nebo tvrdý silniční asfalt. R-materiál kontaminovaný černouhelným dehtem nebo dalšími přísadami či složkami překračujícími meze pro nebezpečné látky není pokryt touto normou a musí být posouzen národními předpisy, které se vztahují k bezpečnosti, zdraví a ochraně životního prostředí v daném členském státě.