Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-12 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 502597
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-122015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67376ČSN EN 54-12 2003
97963ČSN EN 54-12 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-12 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro lineární hlásiče využívající optický paprsek pro detekci kouře zeslabením a/nebo změnami zeslabeného optického světelného paprsku, používané v systémech elektrické požární signalizace instalovaných v budovách (viz EN 54-1:2011). Tato evropská norma stanoví posuzování a ověření stálosti vlastností (AVCP) lineárních hlásičů využívajících optický paprsek podle této EN. Tato evropská norma nezahrnuje: - lineární hlásiče využívající optický paprsek navržené tak, aby fungovaly na vzdálenosti menší než 1 m; - lineární hlásiče využívající optický paprsek, jejichž délka optické dráhy je definována nebo nastavena integrálně mechanickým připojením; - lineární hlásiče využívající optický paprsek se speciálními charakteristikami, které nemohou být podrobeny zkouškám, popsaným v této normě. POZNÁMKA: Termín "optický (optical)" je použit k popisu části elektromagnetického spektra vyslaného vysílačem k reagujícímu přijímači; není to omezeno na viditelné spektrum.