Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61000-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333432
Katalogové èíslo 502560
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy
Anglický název Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.99 - Ostatní hlediska týkající se elektromagnetické kompatibility
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61000-1-22016
IEC 61000-1-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65294ČSN IEC 61000-1-2 2002
501600ČSN EN 61000-1-2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61000-1-2 Tato část souboru norem stanoví metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti pouze s ohledem na elektro-magnetický jev. Tato metodika zahrnuje důsledek, který má na zařízení použité v takových systémech a in-stalacích. Norma: a) se použije na systémy a instalace souvisící s bezpečností, které zahrnují elektric-ké/elektronické/programovatelné zařízení instalované a používané v souladu s provozními podmínkami; b) zvažuje vliv elektromagnetického prostředí na systémy se vztahem k bezpečnosti; c) netýká se přímého ne-bezpečí elektromagnetických polí na živé tvory ani se netýká porušení izolace se vztahem k bezpečnosti nebo jiných mechanismů, kdy může být osoba vystavena elektrickému nebezpečí.