Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875015
Katalogové èíslo 502430
Název dokumentu Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení
Anglický název Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment
Datum vydání 01.09.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 220-2 V3.1.12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for Non-specific Short Range Devices category equipment types. Non specific SRDs category is defined by the EU Commission Decision 2013/752/EU [i.3] as: "The non-specific short-range device category covers all kinds of radio devices, regardless of the application or the purpose, which fulfil the technical conditions as specified for a given frequency band. Typical uses include telemetry, telecommand, alarms, data transmissions in general and other applications". The present document covers equipment intended for fixed, mobile or nomadic use, including: - stand-alone radio equipment; - plug-in radio devices intended for use with or within a variety of host systems; - plug-in radio devices intended for use within combined equipment. It is noted that in the European Commission Decision on Short Range Devices [i.3], some harmonised frequency bands may be subject to usage restrictions such as the exclusion of video or audio use. Equipment transmitting voice with analog modulation are excluded from the present document. The present document covers the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [i.2] under the conditions identified in annex A.