Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16757-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730112
Katalogové èíslo 502354
Název dokumentu Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model
Anglický název Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model
Datum vydání 01.05.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 16757-12015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508827ČSN EN ISO 16757-1 2017Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 16757-1 Primárním účelem této mezinárodní normy je poskytnout datové struktury pro elektronické katalogy výrobků za účelem automatického přenosu dat o výrobcích technických zařízeních budov do modelů softwarových aplikací pro technická zařízení budov. Součástí je metamodelNP1) pro specifikaci tříd výrobků a jejich vlastností a metamodel pro výrobková data, k jejichž výměně dochází v katalozích výrobků. Výrobková data se musí řídit specifikacemi pro příslušné skupiny výrobků. Soubor těchto norem je rozdělen do dvou oblastí: - základní pojmy jako pojmové modely, jazyky, geometrické reprezentace a schémata XML pro výměnu dat jsou uvedeny v pojmových částech tohoto souboru norem (části s jednočíselným označením), - obsahové části tohoto souboru mezinárodních norem při použití těchto zdrojů definují pro různé skupiny výrobků technických zařízení budov konkrétní modely pro popis a výměnu výrobků. Základní pojmy uvedené v tomto souboru mezinárodních norem zahrnují: - zdroje pro specifikaci výběrových vlastností a strom výběrových vlastností řídící proces výběru vedoucí k identifikaci vhodné varianty výrobku z parametrického elektronického katalogu; - zdroje pro specifikaci závislých vlastností a jejich výpočetních funkcí k výpočtu jejich vlastností v závislosti na parametrech instalace; - zdroje pro specifikaci skladebných vztahů mezi výrobky, které mohou být využity k modelování struktur, jako jsou výkazy materiálů nebo vztahy k příslušenství; - zdroje pro parametrickou konstruktivní geometrii těles (CSG) založenou na geometrické reprezentaci obsahující specifické geometrické prvky CSG typické pro výrobky technických zařízení budov. Tato část ISO 16757 specifikuje: - základní pojmy, - generický model specifikující dostupné modelovací prvky a jejich vztahy a - rámec pro specifikaci obsahových částí tohoto souboru norem prostřednictvím popisu prvků, které mají být těmito částmi řešeny. Předmětem této části ISO 16757 není: - detailní popis použitých primitivních geometrických tvarů; POZNÁMKA: Geometrie je popsána v ISO 16757-2. - specifikaci skriptovacího jazyka používaného k výměně algoritmů pro výpočet hodnot závislých a vypočítatelných vlastností; POZNÁMKA: Skriptovací jazyk je popsán v ISO 16757-3. - specifikaci schématu XML specifikujícího datové struktury pro výměnu katalogů; POZNÁMKA: Schéma XML je popsáno v ISO 16757-5. - popis vztahů ke standardům z oblasti působnosti organizace buildingSMART; POZNÁMKA: Vztahy ke standardům z oblasti působnosti organizace buildingSMART jsou popsány v ISO 16757-4. - definice modelů pro specifické skupiny výrobků. POZNÁMKA 1: Definice modelů pro specifické skupiny výrobků jsou popsány v ISO 16757-10 a dalších, tj. obsahových částech ISO 16757. POZNÁMKA 2: Všechny části jsou stále připravovány.