Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756114
Katalogové èíslo 502331
Název dokumentu Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Anglický název Construction and testing of drains and sewers
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16102015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99779ČSN EN 1610 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1610 Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních potrubí, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem s přetlakem až do 0,5 kPa. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem této evropské normy, popř. společně s EN 805 (např. pro zkoušení). Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační potrubí ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Pro bezvýkopovou technologii se používá EN 12889.