Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 0434
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 750434
Katalogové èíslo 501940
Název dokumentu Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu
Anglický název Amelioration - Irrigation requirement
Datum vydání 01.03.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
65.020.20 - Pěstování rostlin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511442ČSN 75 0434 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15406ČSN 75 0434 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 0434 Tato norma platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze a pro řízení provozu závlah. Potřebu závlahové vody charakterizuje: a) závlahové množství Mz a celková potřeba závlahové vody Oz; b) časový průběh potřeby závlahové vody; c) závlahová dávka Md; d) veličiny pro návrh závlahových zařízení; 1) specifický dávkový přítok qd; 2) dávkový přítok Qd; 3) specifický přítok závlahové vody qp; 4) přítok závlahové vody Qp. Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení a údaje této normy v kapitole 3 až 6 pro závlahu postřikem. V kapitole 7 jsou obsažena ustanovení pro transformaci údajů o závlaze postřikem na další způsoby závlah.