Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 771-6+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722634
Katalogové èíslo 501889
Název dokumentu Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
Anglický název Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 771-6+A12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99188ČSN EN 771-6+A1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 771-6+A1 Tato norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na vápenopískové zdicí prvky, které jsou určeny zejména pro použití ve vnitřních stěnách, vnějších stěnách, podzemních stěnách, v základech a ve vnějším zdivu komínů. Tato norma platí pro všechny vápenopískové zdicí prvky, včetně prvků, které mají celkový tvar nepravoúhlého rovnoběžnostěnu, zvláštní tvar a pro prvky doplňkové. Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností a rozměrovými tolerancemi a které se stanoví podle příslušných zkušebních metod uvedených v samostatných evropských normách. Tato norma je určena pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku podle této evropské normy. Norma obsahuje též požadavky na označení výrobků, pro něž tato evropská norma platí. Tato evropská norma nestanovuje normové rozměry vápenopískových zdicích prvků ani nestanovuje normové výrobní rozměry, úhly zešikmení prvků zvláštních tvarů a doplňkových prvků. Tato norma neplatí pro prvky s otvory, jejichž objem je větší než 0,6násobek objemu prvku, ani pro prvky zhotovené z jílovité břidlice jako hlavní suroviny. Tato norma neplatí pro stěnové panely na výšku podlaží. Tato norma neplatí pro prvky určené pro izolační vrstvy proti vlhkosti ani pro prvky se zabudovanými tepelně izolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy prvku a mohou přijít do styku s ohněm, ani pro prvky pro vnitřní zdivo komínů.