Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16836-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258512
Katalogové èíslo 501824
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 2: Specifikace síťové vrstvy
Anglický název Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 2: Networking layer and stack specification
Datum vydání 01.05.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.30 - Síťová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16836-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16836-2 This European Standard specifies the requirements for the medium access control/physical layer (MAC/PHY) and networking layer of a communication protocol for the exchange of data from metering devices to other devices within a mesh network. This standard makes reference to a number of documents whereby core requirements are specified. This referencing is in compliance with the Bridge Consortium and additionally the Memorandum of Understanding between the ZigBee Alliance and CEN/CENELEC.