Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 501748
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification
Datum vydání 01.03.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-62016
IEC 60364-62016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503255ČSN 33 2000-6 ed. 2 2017A11
504814ČSN 33 2000-6 ed. 2 2017Z1
509485ČSN 33 2000-6 ed. 2 2017Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504829ČSN 33 2000-6 ed. 2 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79145ČSN 33 2000-6 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Kapitola 6.4 stanoví požadavky na výchozí revizi prováděnou prohlídkou a zkouškami elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí souboru IEC 60364 a požadavky na provedení zprávy o výsledcích výchozí revize. Výchozí revize se provádí po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace. Kapitola 6.5 stanoví požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda instalace a veškeré její součásti jsou z hlediska užití instalace v uspokojivém stavu, a dále stanoví požadavky na provedení zprávy o výsledcích pravidelné revize.