Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50310 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369072
Katalogové èíslo 501676
Název dokumentu Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách
Anglický název Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
Datum vydání 01.02.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 503102016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511025ČSN EN 50310 ed. 4 2017A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50310 ed. 4 Tato evropská norma stanoví požadavky a poskytuje doporučení pro návrh a instalaci propojení (pospojování) mezi různými elektricky vodivými prvky v budovách a ostatními konstrukcemi, během jejichž výstavby nebo přestavby se plánuje instalace informační technologie (IT) nebo více obecně telekomunikačního zařízení, aby se: a) minimalizovalo riziko vlivu elektrického proudu na řádnou funkci těchto zařízení a vzájemně propojené kabeláže; b) zajistila instalace telekomunikací se spolehlivou referencí signálu - která může zvýšit odolnost vůči elektromagnetickému rušení (EMI). Požadavky této evropské normy jsou použitelné na budovy a jiné stavby v areálech, na které se zaměřuje EN 50174-2 (například pro obytné účely, kanceláře, průmyslové využití a datová centra), ale informace dané touto evropskou normou mohou pomoci v jiných typech budov a staveb. POZNÁMKA: Na telekomunikační centra (provozní budovy) se zaměřuje ETSI/EN 300 253. Tato evropská norma nepoužívá rozvod napájení s napětím nad 1 000 V AC. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a požadavky na bezpečnost instalací elektrického napájení jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace dané v této evropské normě však mohou pomoci při splnění požadavků těchto norem a předpisů.