Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 33 2130
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332130
Katalogové èíslo 501660
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014
Anglický název
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 33 2130 V této TNI jsou doplněny a upřesněny některé požadavky na bytovou a občanskou výstavbu především s ohledem na výskyt takto upravených bytů. TNI rovněž obsahuje základní požadavky pro přípravné činnosti k zavedení vysokorychlostního internetu. TNI 33 2130 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000. Ustanovení prvé části této TNI lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a bezbariérové pokoje pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů).