Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13485 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 855001
Katalogové èíslo 501287
Název dokumentu Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
Anglický název Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
11.040.01 - Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 134852016
ISO 134852016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514688ČSN EN ISO 13485 ed. 2 2016A11
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502973ČSN EN ISO 13485 ed. 2 2016Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91109ČSN EN ISO 13485 2012
500156ČSN EN ISO 13485 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na systém managementu kvality, který může využít organizace podílející se na jedné nebo více etapách životního cyklu zdravotnického prostředku. Tuto mezinárodní normu mohou také využít interní a externí strany, včetně certifikačních orgánů, pro posouzení schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka a požadavky přepisů na systém managementu kvality a vlastní požadavky organizace. Toto vydání ISO 13485 ruší a nahrazuje přechozí vydání (ISO 3485:2003) a ISO/TR 14969:2004 a představuje technickou revizi.