Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7404-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441345
Katalogové èíslo 501200
Název dokumentu Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
Anglický název Methods for the petrographic analysis of coals - Part 1: Vocabulary
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.73 - Hornictví a nerosty (názvosloví)
73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7404-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20160ČSN ISO 7404-1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7404-1 Tato část ISO 7404 definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou a mikrolitotypovou analýzou a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se při zkoušení všech druhů uhlí. Tato část ISO 7404 není zamýšlena jako komplexní slovník uhelné petrografické terminologie ani se nesnaží poskytovat dostatečné informace, které umožní rozpoznání všech popsaných složek uhlí. Další informace lze získat v příslušných publikacích ICCP [3], [4], [5].