Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 73 1005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731005
Katalogové èíslo 500889
Název dokumentu Inženýrskogeologický průzkum
Anglický název Ground investigation
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 73 1005 Tato norma stanovuje požadavky na inženýrskogeologický průzkum. Norma navazuje na požadavky uvedené v ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2.