Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 500773
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.030 - Fyzika. Chemie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-82015
ISO/TS 80004-82013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512069ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 2021
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 Tato technická specifikace uvádí termíny a definice vztahující se k procesům nanovýroby v oblasti nanotechnologií. Je součástí několikadílné dokumentace terminologie a definic pokrývající různé aspekty nanotechnologií. Všechny termíny v tomto dokumentu vztahující se k procesu jsou relevantní pro nanovýrobu. Výlučně mnohé z uvedených procesů však pro nanostupnici relevantní nejsou. V závislosti na kontrolovatelných podmínkách však mohou tyto procesy vést k materiálovým prvkům v řádu nanometrů, nebo alternativně i k větší stupnici. Existuje mnoho dalších termínů, názvů nástrojů, součástí, materiálů, metod řízení systému nebo metrologických metod spojených s nanovýrobou, které jsou nad rámec tohoto dokumentu.