Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14046
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010946
Katalogové èíslo 500757
Název dokumentu Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice
Anglický název Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.020.10 - Environmentální management
13.020.60 - Životní cyklus produktu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 140462016
ISO 140462014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14046 Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy. Specifické požadavky na směrnice pro organizace jsou uvedeny v příloze A.