Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 2394
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730031
Katalogové èíslo 500332
Název dokumentu Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
Anglický název General principles on reliability for structures
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 23942015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67800ČSN ISO 2394 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 2394 Tato mezinárodní norma poskytuje základy rozhodování o spolehlivosti a rizikách navrhovaných a hodnocených konstrukcí pro účely normotvorné i pro specifické projekty. Zásady uvedené v této mezinárodní normě platí pro většinu budov, infrastrukturu a inženýrské stavby, bez ohledu na jejich účel užívání nebo použitý materiál. Ve speciálních případech potenciálně extrémních důsledků poškození konstrukce (např. u jaderných elektráren nebo vrtných plošin) se při aplikaci této mezinárodní normy vyžadují specifické úpravy a řešení konstrukčních detailů. Účelem této mezinárodní normy je poskytovat podklady technickým komisím, které zodpovídají za tvorbu mezi-národních norem, národních norem nebo prováděcích předpisů s ohledem na daný záměr a v kontextu dané kraji-ny. Tato mezinárodní norma popisuje, jak lze uvážením zásad rizik a spolehlivosti podpořit rozhodování při navrhování a hodnocení konstrukcí a systémů během jejich cyklu životnosti. Uplatňují se tři různé, ale související úrovně přístupu, a to hodnocení rizik, spolehlivostní metody a polopravděpodobnostní přístup. Obecné zásady lze použít pro navrhování celých staveb (budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), jednotlivých konstrukčních prvků a spojů, ze kterých se tvoří konstrukce a základy. Zásady této mezinárodní normy lze použít i na jednotlivé po sobě jdoucí etapy výstavby, pro manipulaci s konstrukčními prvky, na jejich montáž a všechny práce na staveništi, stejně jako na užívání konstrukcí během jejich cyklu životnosti, včetně údržby a obnovy, a případné odstranění. Riziko a spolehlivost umožňují zohlednit a popsat zatížení, odezvu konstrukce, trvanlivost, vlastnosti během cyklu životnosti, následky, pravidla navrhování, řemeslnou zručnost, postupy řízení kvality, a národní požadavky, které všechny vzájemně souvisí. Používání této mezinárodní normy vyžaduje znalosti nad rámec jednotlivých článků a příloh. Je na zodpovědnosti uživatele, že tyto znalosti má a využívá.