Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730810
Katalogové èíslo 500067
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Anglický název Fire protection of buildings - General requirements
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509770ČSN 73 0810 2016Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82991ČSN 73 0810 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0810 Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.