Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-730
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 500004
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-730: Requirements for special installations or locations - Onshore units of electrical shore connections for inland navigation vessels
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.020.60 - Elektrická zařízení lodí a námořní techniky
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7302015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-7-730 Zvláštní požadavky stanovené v této části HD 60364 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které jsou zakotvené v přístavech a kotvištích. Pro jednofázové a třífázové napájecí rozvody rekreačních plavidel se použije HD 60364-7-709. Tato část HD 60364 se vztahuje na zařízení se jmenovitým napájecím jednofázovým nebo třífázovým napětím AC 400/230 V/50 Hz., Dodatečné požadavky, které se nevztahují na elektrickou instalaci, jsou uvedeny v EN 15869-1 a v EN 15869-2. Konkrétní požadavky se nevztahují na palubní zařízení vnitrozemských lodí, včetně jejich propojovacích kabelů. Dodatečné požadavky na palubní instalace jsou uvedeny v EN 15869-3.