Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1928
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441352
Katalogové èíslo 42115
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
Anglický název Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method, and calculation of net calorific value
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti 01.11.2010
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 19281995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4057ČSN 44 1352 1980
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86792ČSN ISO 1928 2010
Anotace

ČSN ISO 1928 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1928:1995. Mezinárodní norma ISO 1928:1995 má status české technické normy. Tato norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalibrovanou spálením certifikované kyseliny benzoové. Výsledek, dosažený touto metodou, je spalné teplo analytického vzorku při konstantním objemu s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi se palivo spaluje za konstantního (atmosférického) tlaku, voda nekondenzuje, ale odchází jako pára ve spalinách. Za těchto podmínek je účinným teplem při spálení výhřevnost paliva při konstantním tlaku. Lze rovněž používat výhřevnost při konstantním objemu, vzorce pro výpočet obou hodnot jsou uvedeny. Před první kapitolou normy je uvedena tato: Výstraha: Přísné dodržování všech ustanovení, předepsaných v této normě, by mělo zamezit vzniku trhlin v tlakové nádobě nebo jejímu roztržení, za předpokladu, že bude správně sestavena, konstruována a bude ve vyhovujícím mechanickém stavu. Podobné výstrahy jsou pak opakovány nebo rozvedeny např. u čl.6.2.1, 6.4.3, 8.2.1, 8.3, 8.4 apod. Poměrně obsáhlá norma (cca 46 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Chemikálie a pomůcky, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Příprava analytického vzorku, kapitolu 8 - Kalorimetrický postup, kapitolu 9 - Kalibrace, kapitolu 10 - Spalné teplo, kapitolu 11 - Shodnost, kapitolu 12 - Výpočet výhřevnosti při konstantním tlaku a kapitolu 13 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, B a C a informativní Přílohu D, E, F a G. Konečně Národní příloha NA obsahuje slovníček českých a anglických odborných termínů. ČSN ISO 1928 (44 1352) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 44 1352 Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti z 18.7.1980 v plném rozsahu.