Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60529
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330330
Katalogové èíslo 32715
Název dokumentu Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Anglický název Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
Datum vydání 01.11.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.180 - Skříně, pouzdra, kryty, ostatní strojní části
29.100 - Součásti elektrických zařízení
Subsektor
Deskriptory BL/BY,BNR,KE/KJ,KIP,KNX.C,LBH.D,LBH.M,NSX.N
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 605291991
EN 60529/Cor.1993
IEC 5291989
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
60380ČSN EN 60529 1993A1
95354ČSN EN 60529 1993A2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508672ČSN EN 60529 1993Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8309ČSN 33 0330 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60529 Norma obsahuje EN 60 529:1991, do které byla převzata beze změn IEC 529:1989. Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dále předmětem normy je označování těchto stupňů ochrany, dále požadavky na jednotlivá označení a konečně zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy. Za pozornost stojí některé definice v normě, a to: 3.1 Kryt: Je část, zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Poznámka: Tuto definici, převzatou z platného mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) je nutno - s ohledem na tuto normu - dále vysvětlit: Kryty poskytují ochranu osobám a hospodářským zvířatům před přístupem k nebezpečným částem. Dále pak přepážky, profily otvorů nebo libovolné jiné prostředky - ať již připevněné ke krytu nebo tvořené krytým zařízením - určené k zamezení nebo omezení vniknutí daných zkušebních sond, jsou považovány za část krytu. Výjimku tvoří případy, kdy kdy tyto prostředky mohou být sejmuty bez použití klíče nebo nástroje. Dále: 3.6 Ochrana krytem před dotykem nebezpečných částí: Je ochrana osob: před dotykem nebezpečných živých částí nízkého napětí, dále před dotykem nebezpečných mechanických částí a konečně před přiblížením k nebezpečným živým částem vysokého napětí uvnitř krytu na menší než přiměřenou vzdušnou vzdálenost. Poznámka: Tato ochrana může být zajišťována pomocí krytu samotného nebo pomocí přepážek , jako části krytu nebo vzdálenostmi uvnitř krytu. Norma dále - v celkem 15 kapitolách - jednak blíže vysvětluje některé požadavky (např. specifikuje stupně ochrany nebo uvádí příklady označení IP-kódem), jednak normalizuje všeobecné zkušební požadavky a konečně normalizuje 4 druhy zkoušek ochrany. ČSN EN 60529 (33 0330) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 33 0330 z 9.4.1979 a ČSN 34 5612 z 1.6.1966.