Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 12 7001
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127001
Katalogové èíslo 32696
Název dokumentu Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů
Anglický název Air engineering equipment. Air conditioners. Ranges of basic parameters
Datum vydání 01.11.1986
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/86
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory NJM,RKR.TC,RKW.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 12 7001 Touto normou se zavádí ST SEV 4486-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR do normy RVHP doplňují tři články, které v podstatě s ochranou zdraví nesouvisí. Norma RVHP se vztahuje na klimatizační jednotky, které mají část upravující vzduch v podobě jediného bloku, určené pro udržení žádaných parametrů vzduchu v uzavřeném prostoru na stálé nebo proměnlivé úrovni podle stanoveného programu. Jsou normalizovány pouze: jmenovitý objemový průtok vzduchu, jmenovitý tepelný výkon a jmenovitý chladicí výkon, a to schválenými řadami. ČSN 12 7001 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987.