Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732810
Katalogové èíslo 32694
Název dokumentu Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
Anglický název Timber structures; construction
Datum vydání 01.09.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory AF,PMC,RIB.E,YUB,ZKH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
58467ČSN 73 2810 1993Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10942ČSN 73 2810 1963
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58301ČSN EN 1059 2000
Anotace

ČSN 73 2810 Články 3.2 h), 3.5 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Články 3.8, 5.2.1, 5.3.3, 5.5 (Poznámka: Jde zřejmě o chybu, čl.5.5 v normě není), 6.3.7 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Norma stanovuje požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu dřevěných stavebních konstrukcí, pro jejichž navrhování platí ČSN 73 1701. Ustanovení této normy lze přiměřeně použíti pro konstrukce kombinované z materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů. Pro výrobu lepených dřevěných prvků na stavební konstrukce platí ČSN 73 2052. V kapitole 3 - Všeobecně, v zezávazněném čl.3.2 norma stranoví: Ve výrobní dokumentaci dřevěné konstrukce mají být uvedeny, kromě jiných,tyto údaje: h) technologický (pracovní) postup montáže, odpovídající požadavkům bezpečnosti práce a i) stupeň hořlavosti použitých konstrukčních materiálů, pokud není stanoven v ČSN 73 0823. Dále opak v dalším zezávazněném článku norma stanoví: Čl.3.5: Při provádění dřevěných konstrukcí se musí dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Konečně v zezávazněném čl.3.8 se stanovuje, že použití konstrukce (podmínky provozu) se nesmějí měnit proti předpokladům projektu bez dodatečného posouzení. V kapitole 4 Materiály se mj. v nezávazných čl.4.1.4 uvádí, že z použitých materiálů, jakož i z výsledné dřevěné konstrukce nesmějí unikat škodliviny v nadměrné výši podle příslušných hygienických požadavků. K provádění spojů v kapitole 5 platí tyto: Všeobecné zásady. Závazné články stanoví: Čl.5.2.1.1: V místech spojů má být dřevo pokud možno bez trhlin, suků, oblin aj. vad, které by mohly nepříznivě ovlivnit spolehlivost spoje. Dále čl.5.2.1.2: Otvory pro svorníky, kolíky, vruty apod. a zářezy pro vkládané hmoždíky se provedou až po úplném sestavení konstrukčního prvku (dílce) na pracovní podlaze (včetně případného nadvýšení), pokud se nezabezpečí stejná přesnost jiným způsobem. Dále se v zezávazněném čl.5.3.3 stanoví, že u dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, musí být vyznačena místa závěsů a v technologické dokumentaci musí být stanoven způsob manipulace (např. při zdvihání rámových nosníků nebo oblouků z vodorovné do svislé polohy). V kap. 6 - Montáž stojí za pozornost v zezávazněném čl.6.2 popis technologického postupu montáže. Zde se stanoví v čl.6.2.1: Postup montáže musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost montované konstrukce byla zajištěna v celém průběhu montáže. Dále čl.6.2.2: Technologický postup montáže má obsahovat i zásady bezpečnosti práce v souladu s příslušnými předpisy pro stavební a montážní práce, popř. dalšími předpisy, např. v případě montáže konstrukce za provozu v průmyslovém závodě apod. Čl.6.2.3: Pokud není technologický postup montáže speciálních konstrukcí součástí konstrukční dokumentace, má být projednán a odsouhlasen s jejím zpracovatelem. Čl.6.2.4: Při návrhu technologického postupu montáže se má v případě potřeby uvážit způsob ochrany dílců popř. nezastřešené stavby proti mimořádným nepříznivým povětrnostním vlivům v průběhu montáže (např. u montovaných domů na bázi dřeva). Dále pak v zezávazněném čl.6.3.7 se uvádí, že dočasné vyztužení nesmí být odstraněno před osazením trvalého vyztužení, které zabezpečuje stabilitu konstrukce podle projektu. Před upevněním trvalého vyztužení se má zkontrolovat přímočarost a svislost prvků a dílců konstrukce. Konečně v kapitole 7 - Kontrola a udržování se v zezávazněném čl.7.1 uvádí, že součástí výrobní (technické) dokumentace dřevěné konstrukce je kontrolní plán, který stanovuje kontrolu výroby a provádění konstrukce ve výrobním závodě i na staveništi a kontrolu po dokončení montáže konstrukce. ČSN 73 2810 byla vydána